کمیسیون دائمی کمیسیون دائمی

اعضای کمیسیون دائمی

 1. رئیس مؤسسه یونیدرو؛
 2. رئیس دانشکده مهندسی معدن؛
 3. رئیس دانشکده مهندسی متالورژی؛
 4. مدیریت آموزش و پژوهش و فناوری ایمیدرو؛
 5. دکتر حسین ابوالقاسمی؛
 6. دکتر علی­ اصغر خدایاری؛
 7. رئیس مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی ایران.

 

اعضای کمیسیون دائمی از بدو تأسیس مؤسسه تاکنون

 1. رئیس مؤسسه یونیدرو - دکتر شمس ­الدین وهابی؛
 2. رئیس دانشکده مهندسی معدن - دکتر عباس مجدی؛
 3. رئیس دانشکده مهندسی متالورژی - دکتر شهرام رایگان؛
 4. مدیریت آموزش و پژوهش و فن­آوری ایمیدرو - مهندس شمس ­الدین سیاسی راد؛
 5. دکتر حسین ابوالقاسمی؛
 6. دکتر علی­ اصغر خدایاری؛ 
 7. رئیس مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی ایران - مهندس غلامرضا ملاطاهری.