پیمایش پیمایش

برگزاری دوره‌ی آموزش حرفه‌ای «مدل‌سازی و تخمین زمین آماری مواد معدنی»

برگزاری دوره‌ی آموزش حرفه‌ای «مدل‌سازی و تخمین زمین آماری مواد معدنی»


«دوره مدلسازی و تخمین زمین آماری مواد معدنی» با تدریس جناب آقای «دکتر امید اصغری» از اعضای هیئت علمی دانشکده معدن دانشگاه تهران در طی چهار هفته در مؤسسه یونیدرو برگزار گردید. این دوره که در آبان و آذرماه سال 97 برگزار شد با هدف «توانمندسازی در اجرای پروژه‌های مدلسازی و تخمین و رده بندی مواد معدنی» بود. در این دوره هم چنین نمونه‌های پژوهش کاربردی مرتبط با حوزه مدلسازی و تخمین ذخیره در آزمایشگاه شبیه‌سازی و پردازش داده دانشکده معدن دانشگاه تهران نیز ارائه شد. شایان ذکر است که در پایان به شرکت‌کنندگان حاضر در دوره گواهی‌نامه اعطاء شد.