آخرین اخبار یونیدرو آخرین اخبار یونیدرو

باشگاه متخصصان نمونه برداری معدنی توسط شرکت کانساران بینالود با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی یونیدرو افتتاح شد

تازه های یونیدرو تازه های یونیدرو

رویدادها رویدادها

جزئیات حفظ محرمانگی

جزئیات حفظ محرمانگی


ماده 1: موضوع تعهدنامه

موضوع این تعهد نامه عبارت است از تعهد متقاضی نسبت به حفظ و حراست از اسناد و اطلاعات  اعم از نوشتاری، مجازی و الکترونیکی موضوع ماده 2 این تعهدنامه و رعایت اصل محرمانگی متقابل در زمان همکاری و پس از آن.

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، تعهدنامه حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین تعهدنامه به مفاد مندرج در آن به منظور حفظ و حراست از اطلاعات و اسنادی که از سوی موسسه یونیدرو  با نام "جزئیات نیاز­های فناورانه" در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی(اعم از شرکت­ها) قرار می­گیرد، تنظیم می­گردد.

ماده 2: اطلاعات و اسناد موضوع اصل محرمانگی

اطلاعات، انواع اسناد و فایل های الکترونیکی  موضوع حفظ و حراست از آن­ها شامل؛

 2-1 کلیه اطلاعات و اسنادی که دسترسی اشخاص ثالث به آن­ها غیرمجاز است و در صورت اقتضا موسسه یونیدرو مجوز دسترسی نسبت به غیر را صادر می­کند.

2-2استراتژی­های تجاری، اطلاعات و داده­های فنی و مهارتی، طرح­ها، یادداشت­ها، نقشه ­ها و ترسیمات، نمودارها، تصاویر، جداول، برنامه ­ها و نرم افزارها، اختراعات، ایده­ها، ابزارها، اسناد قراردادی و حقوقی، اطلاعات مالی، نظریه­ها، قیمت­ها، آزمایش­ها، اطلاعات مربوط به نتایج، مشخصات فنی کارگاه یا محل فعالیت شرکت ارائه دهنده نیاز و دیگر امور فنی، مالی و تجاری مرتبط با موضوع نیازهای فناورانه که در اختیار متقاضی قرار گرفته یا موسسه یونیدرو مجوز دسترسی متقاضی به آن­ها را صادر می­کند.

ماده 3: تعهدات طرفین

3-1 متقاضی متعهد می­گردد که ولو در صورت قطع همکاری با موسسه یونیدرو، همچنان بر براساس موضوع تعهدنامه مذکور در ماده 2 و بر مبنای اصل محرمانگی نسبت به حفظ اسناد، اطلاعات و جزئیات نیازهای فناورانه اقدامات مقتضی را اعمال نماید و در صورت نقض تعهدات مسئول جبران خسارات و زیان های وارده به موسسه یونیدرو خواهد بود

3-2 متقاضی حق هیچ گونه نسخه برداری یا کپی برداری شخصی از اطلاعات و اسناد مندرج در این تعهدنامه را ندارد و صرفاً به منظور مقاصد اجرایی و اداری مجاز به انجام چنین عملی می­باشد؛

3-3 متقاضی قرارداد مجاز نیست بدون اخذ موافقت موسسه یونیدرو اقدام به جابه جایی یا تغییر اسناد، اطلاعات و اسرار تجاری نماید؛ مگر درصورتی که درخواست چنین اقدامی از سوی متقاضی به موسسه یونیدرو اعلام شود و در صورت موافقت موسسه، با رعایت تمامی ملاحظات امنیتی و علم و اطلاع پیشین اقدام نماید؛

3-4 قبول موارد ذکر شده درمواد و بندهای پیشین، به منزله آگاهی کامل متقاضی نسبت به شرح وظایف، اختیارات و مسئولیت خویش بوده و ادعای جهل به کل یا برخی از مفاد فوق رافع مسئولیت وی نیست؛

3-5 تعهد به حفظ و حراست از اسناد و اطلاعات، تعهد به نتیجه می­باشد.

 متقاضی متعهد می­شود که کلیه خسارت و زیان­هایی که در اثر بی مبالاتی یا کوتاهی در حفظ و حراست از اطلاعات و اسناد موضوع ماده 2، متوجه طرف موسسه یونیدرو می­شود، جبران نماید. ارزیابی و تقویم خسارات بر عهده داور مرضی الطرفین بوده و ایشان هر مبلغی را نسبت به جبران خسارت وارده تعیین نماید، طرف خاطی حق اعتراض به میزان خسارت را نخواهد داشت.


خبرها و اطلاعیه ها خبرها و اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 22 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 2