آخرین اخبار یونیدرو آخرین اخبار یونیدرو

اعلام نیازهای فناورانه شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی

تازه های یونیدرو تازه های یونیدرو

رویدادها رویدادها

مدیریت آب و زهاب

مدیریت آب و زهاب


 مدیریت کمی و کیفی آب در معادن سطحی و زیرزمینی و صنایع معدنی

 اندازه گیری های میدانی و آزمایشگاهی

 مطالعات جامع هیدرولوژی و هیدروژئولوژیکی معادن و مدل‌سازی جریان آب

 مطالعات آلودگی منابع و مدل‌سازی پخش آلودگی

 مطالعات ظرفیت جذب منابع پذیرنده

 تصفیه منابع آب و زهاب

 مطالعات جامع زهاب اسیدی معدن (AMD بررسی پتانسیل تولید، خنثی‌سازی و مدیریت

 بهینه‌سازی و بازطراحی سیستم پمپاژ و مدیریت تخصیص منابع آب

 مدل‌سازی و ارائه راهکارها و سناریوهای مدیریت آلودگی

 مطالعات اکوسیستم‌های آبی و دریایی، بررسی اثرات و ارائه راهکارها و کاهش صدمات

 


خبرها و اطلاعیه ها خبرها و اطلاعیه ها