پیمایش پیمایش

مؤسسه یونیدرو کارگاه آموزش تخصصی نظام حقوقی حاکم بر معادن و صنایع معدنی را برای اولین بار دراین حوزه برگزار نمود.

مؤسسه یونیدرو کارگاه آموزش تخصصی نظام حقوقی حاکم بر معادن و صنایع معدنی را برای اولین بار دراین حوزه برگزار نمود.


«نظام حقوقی حاکم بر معادن و صنایع معدنی» برای نخستین بار در حوزه معدن و صنایع معدنی در ایران در تاریخ 22 خردادماه سال 1398 در قالب کارگاه آموزشی یک روزه برگزار گردید. هدف این کارگاه آموزشی «آشنایی فراگیران محترم با قوانین و مقررات مورد عمل در معادن و صنایع معدنی و نحوه بکارگیری آن در اجرا» بود. تدریس این کارگاه که با استقبال شرکت‌کنندگان نیز همراه بود بر عهده جناب آقای «دکتر مسعود منشدی» وکیل پایه یک دادگستری، پژوهشگر و مدرس دانشگاه بود.