پیمایش پیمایش

نتایج ایده های راه یافته به بخش ارائه حضوری مسابقه ایده جشنواره اینوماین ۲ مشخص شد.

نتایج ایده های راه یافته به بخش ارائه حضوری مسابقه ایده جشنواره اینوماین ۲ مشخص شد.


جهت اطلاع از نتیجه اینجا کلیک کنید.