پیمایش پیمایش

نشست هم‌اندیشی یونیدرو با معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضو هیأت امنای موسسه یونیدرو برگزار شد.

نشست هم‌اندیشی یونیدرو با معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضو هیأت امنای موسسه یونیدرو برگزار شد.


در جلسه ای که روز سه شنبه 06/25 با حضور دکتر داریوش اسماعیلی معاونت محترم معدنی وزارت صمت و مدیران موسسه برگزار شد. در خصوص زمینه‌‌های همکاری موسسه با وزارت‌خانه و استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله قانون رفع موانع تولید، بحث و تبادل‌نظر شد. 
دکتر اسماعیلی رهنمودهایی در خصوص ارتقا زمینه‌های همکاری موسسه با مجتمع‌ها و واحدهای صنعتی و سایر دانشکده‌های دانشگاه تهران را مطرح نمودند. 
دکتر اصغری ریاست موسسه یونیدرو و نیز ضمن استقبال از پیشنهادات دکتر اسماعیلی بر استفاده از ظرفیت همه دانشکده‌های دانشگاه تهران تأکید نمودند و یادآور شدند که برگزاری جلسات منظم و مستمر با معاونت محترم موجب افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه و رفع گروه‌ها و مسائل پیش آمده در این خصوص خواهد  شد.