پیمایش پیمایش

نشست کمیسیون دائمی موسسه یونیدرو با حضور اعضا برگزار شد.

نشست کمیسیون دائمی موسسه یونیدرو با حضور اعضا برگزار شد.


نشست کمیسیون دائمی موسسه یونیدرو که به عنوان نشست پیش از جلسه هیأت امنا طراحی شده است، در تاریخ 99/06/02 با حضور جناب آقای دکتر مجدی، ریاست محترم دانشکده معدن دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر رایگان، ریاست محترم دانشکده متالورژی و مواد، جناب آقای دکتر ملاطاهری، مدیریت محترم آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو، جناب آقای دکتر وفایی فر، مدیریت محترم مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، جناب آقای دکتر علی اصغر خدایاری، جناب آقای دکتر ابوالقاسمی فرد، از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر اصغری، ریاست موسسه یونیدرو برگزار شد. 
در این جلسه، اعضا به ارائه پیشنهادات خود در خصوص موارد قابل طرح در جلسه هیأت امنا موسسه که مقرر شده است دو هفته پس از این جلسه برگزار شود، پرداختند و آقای دکتر اصغری نیز عملکرد موسسه و برنامه‌های پیش رو را تبیین نمودند.