پیمایش پیمایش

کارگاه تخصصی مفاهیم و ابزارهای مدیریت فناوری نخستین بار در حوزه معدن و صنایع معدنی در مؤسسه یونیدرو برگزار گردید.

کارگاه تخصصی مفاهیم و ابزارهای مدیریت فناوری نخستین بار در حوزه معدن و صنایع معدنی در مؤسسه یونیدرو برگزار گردید.


کارگاه تخصصی «مفاهیم و ابزارهای مدیریت فناوری در حوزه معدن و صنایع معدنی» برای نخستین بار در این حوزه با هدف «آشنایی با مبانی و ابزارهای مدیریت فناوری در حوزه معدن و صنایع معدنی» در تاریخ 12 تیرماه 1398 در محل مؤسسه یونیدرو برگزار گردید. تدریس این دوره بر عهده جناب آقای دکتر جواد سلطان زاده بود.