آرمان آرمان

یونیدرو مؤسسه‌ای است هم پیوند با دانشگاه و صنعت برای حرکت در مرز دانش جهانی و هم‌ترازی با مؤسسات بین‌المللی