مأموریت مأموریت

مؤسسه یونیدرو با هدف ارائه خدمات به دانشگاه و صنعت از طریق بسیج منابع و امکانات دانشگاه تهران و استفاده از ظرفیت‌های ایمیدرو و سایر دستگاه‌ها و تشکل‌های مرتبط تأسیس شده تا بتواند در مأموریت ایمیدرو همکاری نماید.