الزامات الزامات

انجام فعالیت‌های مؤسسه یونیدرو در قالب سه مدار متداخل ذیل برنامه ­ریزی شده است:

فرا فنی شدن

فرا دانشگاهی شدن

فراملی شدنش