اصول تجارت بین المللی مواد معدنی اصول تجارت بین المللی مواد معدنی

شرایط ثبت نام شرایط ثبت نام

الف) ثبت نام دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی شامل تخفیف 20 درصدی خواهد بود.

ب) در صورت ثبت نام گروهی می‌توانید از تخفیف‌های زیر بهره‌مند شوید:

 ثبت نام گروهی سه نفر به بالا شامل تخفیف 10 درصدی خواهد بود.

 ثبت نام گروهی ده نفر به بالا شامل تخفیف 20 درصدی خواهد بود.

 همراه داشتن کارت دانشجویی در زمان شروع دوره الزامی است.