هیأت امناء هیأت امناء

 • اعضای هیأت امنا

 • رئیس هیأت عامل ایمیدرو (رئیس هیأت امنا
 • معاون برنامهریزی و توانمند‌سازی ایمیدرو؛
 • معاون پژوهشی دانشگاه تهران (نایب رئیس)؛
 • رئیس مؤسسه (دبیر)؛
 • یک نفر خبره صنعتی به انتخاب رئیس ایمیدرو؛
 • دو نفر خبره دانشگاهی به انتخاب رئیس دانشگاه.

 

 • اعضای هیأت امنا از بدو تأسیس مؤسسه تاکنون

 • رئیس هیأت امنا -دکتر مهدی کرباسیان؛
 • معاون برنامهریزی و توانمند‌سازی ایمیدرو - دکتر امیر خرمی شاد؛
 • معاون پژوهشی دانشگاه تهران (نایب رئیس) - دکتر محمد رحیمیان؛
 • رئیس مؤسسه پژوهشی (دبیر) - دکتر سیدشمس‌الدین وهابی؛
 • یک نفر خبره صنعتی به انتخاب رئیس ایمیدرو - مهندس شمس‌الدین سیاسی‌راد؛
 • دو نفر خبره دانشگاهی به انتخاب رئیس دانشگاه - دکتر علی‌اصغر خدایاری و دکتر داریوش اسماعیلی.